Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

spoločnosti Martina Style s.r.o., so sídlom Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 290 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125343/B (ďalej len "VOP").

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto  Všeobecné  obchodné  podmienky  (ďalej ako „VOP“) upravujú  práva  a  povinnosti  medzi kupujúcim (ďalej len ,,Zákazník“) a spoločnosťou Martina Style s.r.o., so sídlom Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 290 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125343/B (ďalej len ako “Predávajúci”), ktoré vzniknú medzi Zákazníkom a Predávajúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy k uzatvoreniu ktorej dochádza medzi Predávajúcim a Zákazníkom za podmienok v týchto VOP.
  2. Zákazníkom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a súhlasila so zásielkovým dodaním tovaru na dobierku prostredníctvom tretej osoby.
  3. Objednávkou sa rozumie Zákazníkom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár "Objednávka" spracovaný systémom obchodu VOP (ďalej len "Objednávka"). V prípade, ak Zákazník nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.
  4. Vyplnením objednávkového formulára "Objednávka" a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP Zákazník pristupuje k týmto VOP Predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke Predávajúceho.
  5. Objednávka obsahuje informácie o Zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe Objednávky sa Zákazníkovi vygeneruje automaticky potvrdenie Objednávky a v prípade zvolenia platby vopred výzva na úhradu kúpnej ceny.
  6. Zákazníkovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením objednávky. Pri opakovanej objednávke je Zákazník povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.martinastyle.sk
  7. Časti týchto VOP, ktoré upravujú práva Zákazníkov ako spotrebiteľov sa nevzťahujú na Zákazníkov, ktorých nie je možné považovať za spotrebiteľov. Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.
  8. Ak je Zákazník spotrebiteľom, vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.
  9. Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, vzťah medzi Zákazníkom a Predávajúcim sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenia týchto VOP upravujúce práva Zákazníka, ktorí sú spotrebiteľmi, sa na Zákazníka, ktorý je podnikateľom nevzťahujú a nie je možné sa ich domáhať.
  10. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 ,fax č. 02/58 27 21 70.
 2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára "Objednávka" a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej výzvy je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
  2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia Objednávky, pričom Predávajúci zároveň informuje Zákazníka, o spôsobe prevzatia produktu Zákazníkom. 
  3. V prípade Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára "Objednávka" a voľbe platby vopred, je Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Zákazníka.
 3. Kúpna cena a platobné podmienky
  1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "kúpna cena") je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného Zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke Predávajúceho, podľa aktuálne platných cien produktov uvedených na webovej stránke Predávajúceho. V prípade objednávky iným spôsobom ako prostredníctvom objednávkového formulára, zašle Predávajúci Zákazníkovi cenovú ponuku emailom.
  2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej Objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej Objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
  3. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
  4. Základným platidlom je mena euro.

 4. Zákaznícky účet
  1. Na základe registrácie Zákazníka vykonanej na webovej stránke Predávajúceho môže Zákazník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Zákazník vykonávať objednávanie tovaru. Zákazník môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Zákazník zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v zákazníckom účte.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
  6. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 5. Dodanie produktu
  1. Predávajúci je povinný dodať produkty Zákazníkovi v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt.
  2. Zákazník si vyberie spôsob dodania objednaného produktu a to buď prostredníctvom poštového doručovania, iného doručovania treťou osobou, alebo osobným odberom.
  3. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt, ktorý je v ponuke označený ako "skladom" u Predávajúceho je 14 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho alebo zaslania objednávkového formulára a platby formou dobierky. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené v ponuke.
  4. Ak Predávajúci nemôže Zákazníkovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom automaticky zaniká.
  5. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Zákazníkom v Objednávke. V prípade osobného odberu je miestom dodania objednaného produktu adresa Predávajúceho.
  6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Zákazníkovi, resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
  7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Zákazník svojím podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle Objednávky.
  8. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je Zákazník oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je Zákazník zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany Predávajúceho akceptované.

 6. Prevzatie produktu
  1. Zákazník je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu Predávajúci doručil na miesto dodania určené v Objednávke.
  2. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Zákazníka jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Zákazník prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na Zákazníka dňom kedy Zákazník neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

 7. Prepravné
  1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanom potvrdení Objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

 8. Odstúpenie Zákazníka od kúpnej zmluvy
  1. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.
  2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese Predávajúceho uvedenej v týchto VOP, alebo emailom na email Predávajúceho.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň, odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
  4. Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Zákazníkovi kúpnu cenu za objednané produkty. Kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Jej úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena Zákazníkom, ak Zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  5. Platba za zakúpený tovar bude Zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Zákazník povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník. Zákazník zodpovedá aj za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
  7. Zákazník berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. Krémy, gély, masky a pod.) 
  8. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany Zákazníkov - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
  9. Zákazník môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju Objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára "Objednávka", a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet Predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky Predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
  10. Ak dôjde k stornovaniu Objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet Predávajúceho, prípadne ak Zákazník nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 7.8. tohto článku VOP, Predávajúci nie je povinný storno Objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.
  11. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany Zákazníka vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
  12. Kontaktné údaje Predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
   adresa: Martina Style s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava – m. č. Nové Mesto
   telefónne číslo: 00 421 904 867 263
   email: admin@martinastyle.sk


 9. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
  1. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, že objednaný produkt v čase prevzatia Zákazníkom:
   - má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Zákazník očakával vzhľadom na charakter tovaru,
   -
   sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
   -
   je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  2. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany Zákazníka. V prípade Zákazníkov – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v čase prevzatia Zákazníkom. Ak ide o odstrániteľnú vadu, Zákazník má právo na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí vážne ťažkosti.
  4. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne na kontaktnú adresu uvedenú v bode 7.12 týchto VOP. vyplnením reklamačného formulára uverejneného na webovej stránke Predávajúceho. Predávajúci upovedomí Zákazníka o prijatí reklamácie.
  5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  6. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  7. Zákazník - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  8. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je  ars@soi.sk
Späť do obchodu